REGULAMIN KONKURSU “Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle”

 

Pobierz regulamin w formacie pdf

 1. KONKURS
  1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji konkursu w mediach społecznościowych pod nazwą „Recenzja filmu “Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle” z CORIN”.
  2. Organizatorem konkursu jest CORIN M. Hanczka spółka komandytowa (ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice, nr KRS: 0000994859, nr NIP: 7311309973, nr REGON: 471374780).
  3. Konkurs stanowi przyrzeczenie publiczne uregulowane w tytule XXXVI Kodeksu cywilnego.
  4. Celem Konkursu jest promocja produktów Organizatora.
  5. Czas trwania konkursu: od 15 października 2022 r. do 31 października 2022 r.
 1. UCZESTNICY
  1. Uczestnikami konkursów mogą być pełnoletnie osoby fizyczne oraz osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia i posiadają zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w konkursie.
  2. W konkursach nie mogą brać udziału osoby  czy powiązane z Organizatorem (wspólnicy, pracownicy, współpracownicy oraz ich najbliżsi).
  3. Wzięcie udziału w konkursie następuje poprzez umieszczenie na portalu facebook lub Instagramw formie recenzji filmu “Gdzie diabeł nie może, tam babę pośle” w czasie trwania konkursu określonym w pkt 1.5.
  4. Ilość możliwych do umieszczenia odpowiedzi przez każdego z uczestników nie jest ograniczona.
  5. Komentarz nie może zawierać treści naruszających przepisy obowiązującego prawa, treści obraźliwych, ani promujących produkty inne niż Organizatora konkursu. Zgłoszenia naruszające określone powyżej zasady będą przez Organizatora usuwane i nie będą brały udziału w konkursie.
 1. NAGRODY
  1. W konkursie przyznane zostanie 5 nagród – kompletów bielizny Kylie
  2. Nagrody nie mogą być wymienione na ich wartość pieniężną.
  3. Uzyskanie nagrody jest zwolnione z podatku dochodowego.
 1. WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW
  1. Zwycięzcy konkursu (autorzy najciekawszych wpisów) wyłonieni zostaną przez zespół powołany przez Organizatora.
  2. Zwycięzcy konkursu powiadomieni zostaną o przyznaniu nagrody za pomocą wiadomości przesłanej na profil, z którego doszło do umieszczenia postu biorącego udział w konkursie w terminie do 3 dni roboczych od zakończenia konkursu.
  3. Zwycięzca w terminie 7 dni od dnia przesłania informacji o przyznaniu mu nagrody jest zobowiązany do przesłania wiadomości zawierającej imię, nazwisko oraz adres, na który należy wysłać nagrodę.
  4. Nagrody zostaną wysłane w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez organizatora wiadomości, o której mowa powyżej.
  5. W przypadku nieprzesłania wiadomości, o której mowa w pkt 4.3 lub niepodania prawdziwych i pełnych danych, nagroda przepada.
  6. Odwołanie co do przebiegu konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w terminie 3 dni od ogłoszenia wyników w wiadomości prywatnej lub listem poleconym na adres organizatora, wskazując dane, o których mowa w pkt 4.3 oraz uzasadnienie reklamacji.
  7. Odwołania rozpatrywać będzie zespół, o którym mowa w pkt 4.1., w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  8. O sposobie rozstrzygnięcia odwołania uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym.
  9. W przypadku nieuwzględnienia odwołania uczestnikowi przysługuje uprawnienie do dochodzie roszczeń na drodze postępowania cywilnego.
 1. DANE OSOBOWE
  1. Administratorem podanych przez uczestników danych jest CORIN M. Hanczka sp.k. z siedzibą w Pabianicach przy ul. ul. Lutomierskiej 48, z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail corin@corin.eu lub pisemnie na adres: CORIN M. Hanczka sp.k. Pabianice, ul. Lutomierska 48
  2. Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz (nazwę profilu uczestnika oraz określone w pkt 4.3), w celu realizacji konkursu, ewentualnego przesłania nagrody oraz w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie. Nie podejmujemy automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa.
  3. Regulamin przetwarzania danych osobowych dostępny jest pod adresem: www.e-corin.eu/pl/polityka-prywatnosci
  4. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, pytania lub chciałbyś dowiedzieć się jeszcze więcej, pisz śmiało. Odpowiemy! Pamiętaj, że:
   1. 5.4.1.masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi przed jej wykonaniem jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymania nagrody. Nie będzie to miało innych negatywnych konsekwencji. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć zgodę, napisz do nas na adres corin@corin.eu.
   2. 5.4.2.masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych;
   3. 5.4.3.masz prawo sprostować swoje dane osobowe a nawet je usunąć. Usunięcie danych, które są niezbędne do świadczenia usługi przed jej wykonaniem jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymania nagrody.
   4. 5.4.4.masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych oraz żądać ograniczenia tego przetwarzania;
   5. 5.4.5.względem danych, których podstawą przetwarzania jest zgoda, masz prawo żądać ich przeniesienia;
   6. 5.4.6.masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 1. PRAWA AUTORSKIE
  1. Uczestnik Konkursu, w momencie wydania Nagrody w Konkursie przenosi autorskie prawa majątkowe do przesłanego komentarza na organizatora, w tym prawo do rozpowszechniania bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, na wszelkich znanych polach eksploatacji (w tym utrwalanie, zwielokrotnianie dowolną techniką (w tym techniką cyfrową i drukowaną), wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, publiczne wykonanie albo publiczne odtwarzanie, wystawianie, wyświetlanie, najem, dzierżawę, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stacje naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadanie utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publikacja i dystrybucja poprzez Internet) oraz wykonywanie opracowań zależnych.
 1. INNE
  1. Regulaminu może zostać zmieniony w każdym czasie bez podania przyczyny, z tym, że zmiana wywołuje skutki od jej opublikowania, bez uszczerbku dla praw wcześniej nabytych,
  2. Regulamin Konkursów dostępny jest pod adresem:
   https://e-corin.eu/media/Regulaminy/gdzie-diabel-nie-moze-tam-babe-posle-18-10-2022.pdf
  3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i innych ustaw.
Copyright © 2021 Corin Lingerie, Inc. All rights reserved. Design by Red InGo