z dnia 22 lutego 2021 r.

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy, pisane wielką literą, mają następujące znaczenie:
  1. Wydawca – CORIN M. Hanczka Spółka Komandytowa z siedzibą w Pabianicach, pod adresem: ul Lutomierska 48, 95-200 Pabianice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087551, NIP: 731-13-09-973, REGON: 471374780, będąca wydawcą Karty Podarunkowej.
  2. Sklep E-Corin – sklep firmowy E-Corin - platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych, dostępna za pośrednictwem adresu URL: www.e-corin.eu.
  3. Karta Podarunkowa – bon towarowy w formie niematerialnej (kodu alfanumerycznego), uprawniający do jednokrotnego dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.e-corin.eu w zakresie ustalonego na Karcie Podarunkowej limitu kwotowego.
  4. Nabywca – osoba, która otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową w zamian za przekazanie Wydawcy środków pieniężnych w wysokości równej kwocie wskazanej na Karcie Podarunkowej.
  5. Użytkownik – Nabywca, lub każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, przedstawiający ją do realizacji w Sklepie E-Corin.
  6. Towary – rzeczy ruchome oferowane przez Wydawcę do sprzedaży w Sklepie E-Corin.
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki użytkowania Karty Podarunkowej.
 3. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej a następnie do przyjmowania jej do realizacji w Sklepie E-Corin. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wysokości wskazanej na Karcie Podarunkowej.
 4. Nabycie Karty Podarunkowej jest możliwe w Sklepie E-Corin. 
 5. Karta podarunkowa zostanie wydana w formie kodu alfanumerycznego przesłanego na podany przez Nabywcę adres email oraz przesłana w formie materialnej z naniesionym kodem alfanumerycznym na podany przez Nabywcę adres dostawy.
 6. Karta podarunkowa zostanie wygenerowana oraz wysłana w formie materialnej przesyłką listową na wskazany adres w następny dzień roboczy licząc od dnia nabycia.
 7. Konsument ma prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów niż przewidziane przez przepisy prawa, na zasadach określonych w regulaminie sklepu internetowego. 
 8. Karta podarunkowa nie może zostać wydana w zamian za inną kartę podarunkową.
 9. Wydawca przyjmuje do realizacji wyłącznie nieuszkodzone Karty Podarunkowe z nieprzekroczonym terminem ważności, posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed jej sfałszowaniem.
 10. Karta Podarunkowa nie może być wymieniona na gotówkę w całości lub w części.
 11. Karta Podarunkowa może być wykorzystana wyłącznie w Sklepie E-Corin. 
 12. Karta Podarunkowa ważna jest przez okres 6 miesięcy od daty jej wydania. Data ważności karty będzie podana podczas nabywania Karty. Po przekroczeniu terminu ważności Karty Podarunkowej staje się ona nieważna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów.
 13. Aktywacja Karty Podarunkowej następuje z chwilą wydania Karty Podarunkowej Nabywcy.
 14. Termin ważności Karty Podarunkowej zostanie podany wraz z wygenerowanym kodem. Po upływie terminu Karta Podarunkowa traci ważność a  kwota jej wartości nie podlega zwrotowi.
 15. Karta Podarunkowa daje możliwość jednokrotnego dokonania zakupów. Niewykorzystana wartość nie może być wymieniona na gotówkę lub zwrócona Nabywcy. 
 16. Przy realizacji Karty Podarunkowej Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość zakupionych Towarów jest niższa od bieżącej wartości środków zgromadzonych na Karcie Podarunkowej. 
 17. W przypadku, gdy cena Towarów nabywanych przez Użytkownika z wykorzystaniem Karty Podarunkowej będzie wyższa niż wartość wskazana na Karcie Podarunkowej, Użytkownik zobowiązany będzie do dopłaty należnej różnicy za pomocą przewidzianych w Sklepie E-Corin sposobów płatności. 
 18. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie ani zwrotowi w przypadku jej utraty, kradzieży czy zniszczenia. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone (lub uszkodzone) po ich wydaniu Nabywcy  z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy po ich przekazaniu Nabywcy. W takiej sytuacji karta nie podlega zablokowaniu, ani zastrzeżeniu. 
 19. Realizacja Karty Podarunkowej przez Użytkownika będzie stanowiła ważną transakcję nawet w wypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty Podarunkowej w sposób nieuprawniony.
 20. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w wypadku:
  1. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  2. braku technicznej możliwości realizacji Karty Podarunkowej, w szczególności uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych na niej zapisanych,
  3. posługiwania się sfałszowaną Kartą Podarunkową, tj. niezgodną z dostarczonym wzorem lub nie posiadającą stosowanych przez Wydawcę zabezpieczeń.
 21. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi będą rozpatrywane przez Wydawcę w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przesłanej na następujący adres biura Wydawcy: ul. Lutomierska 48, 95-200 Pabianice albo po przesłaniu reklamacji na wskazany na stronie Sklepu E-Corin adres email.
 22. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty Podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy informacji o kodzie, którego nieprawidłowość dotyczy (w przypadku określonym w ust. 1 lit c ppkt ii). W przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Wydawcę reklamacji, Wydawca wyda Użytkownikowi nową Kartę Podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków wskazanych na uszkodzonej Karcie Podarunkowej w chwili jej oddania Wydawcy. Okres ważności Karty Podarunkowej, wydanej przez Wydawcę będzie równy okresowi ważności obowiązującemu dla uszkodzonej Karty Podarunkowej przedłużonemu o czas od chwili złożenia reklamacji do dnia wydania nowej karty.
 23. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty Podarunkowej będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w Regulaminie   Sklepu E-Corin.
 24. Użytkownik może skorzystać z prawa zwrotu Towarów zakupionych przy użyciu Kart Podarunkowych zgodnie z procedurą opisaną w punkcie "Rezygnacja i zwrot" w Regulaminie Sklepu E-Corin, z tym zastrzeżeniem, że w wypadku zwrotu Towaru zakupionego przy użyciu Karty Podarunkowej Nabywca może dokonać wymiany na inny produkt, w cenie takiej samej lub wyższej, po dopłaceniu różnicy. Możliwy jest także zwrot w postaci wydania nowej karty podarunkowej o wartości karty wykorzystanej do dokonania zakupu zwracanego produktu.
 25. Kwota należna Użytkownikowi z tytułu zwrotu towarów lub uznania reklamacji, za które zapłacono Kartą Podarunkową zostaje zwrócona w formie nowej Karty podarunkowej i nie podlega zwrotowi w formie gotówkowej. Nowa karta pozostaje do wykorzystania do momentu upływu terminu ważności Karty Podarunkowej określonej przy jej wydaniu, równego terminowi ważności Karty podarunkowej wykorzystanej do dokonania zakupu.
 26. Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym oraz nie jest kartą płatniczą. Karta podarunkowa stanowi bon towarowy. 
 27. Wydanie Karty Podarunkowej Użytkownikowi stanowi sprzedaż opodatkowaną podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Nabywca, na żądanie zgłoszone Wydawcy najpóźniej w momencie wydawania Karty Podarunkowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty Wydawcy środków pieniężnych, otrzymać od Wydawcy paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 28. Przez nabycie Karty Podarunkowej Nabywca oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki. Poprzez skorzystanie z Karty Podarunkowej Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego treść i warunki.
 29. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie Wydawcy, a także na stronie internetowej Sklepu E-Corin. Na żądanie Użytkownika Wydawca przekaże Użytkownikowi treść niniejszego Regulaminu w formie pisemnej.
 30. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
 31. Wydawca zastrzega sobie także prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepie E-Corin oraz na stronie internetowej www.e-corin.eu z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie będzie dotyczyła Kart Podarunkowych, wydanych do dnia zmiany Regulaminu.
 32. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22.02.2021 r.